På mange arbejdspladser er der risiko for, at medarbejderne udsættes for kemisk eller biologisk sundhedsrisiko.

Kemiske stoffer indgår mange steder i arbejdsmiljøet og kan udgøre en sundhedsrisiko, hvis de ikke håndteres rigtigt. Det er derfor vigtigt både at forebygge og sikre, at arbejdet med kemikalier foregår sikkert og forsvarligt.

Biologiske arbejdsmiljøpåvirkninger stammer fra levende organismer. Naturligt forekommende stoffer som f.eks. træstøv og skimmelsvamp kan være sundhedsskadelige ved indånding.

Ved alt arbejde med kemi skal arbejdsgiveren udarbejde en kemisk APV.

Gravid på arbejde

Det er et krav, at gravides arbejdsforhold er indarbejdet i arbejdspladsvurderingen, APV. Det hjælper ARBEJDSMILJØHUSET med.

Vi har mange års erfaring som rådgiver af malerfaget, hvor den gravide malersvend skal være ekstra opmærksom på kemi, ergonomi, fysisk og biologisk påvirkning

Bygningsmaler

Malersvende kan fortsætte deres arbejde under en graviditet. Men man skal være opmærksom på risici for påvirkning af kemi fra malingen. Især opløsningsmidler.

Det er vigtigt at alle produkter bliver vurderet i en ”gravidrapport”, der indeholder en liste over de produkter, som den gravide kan anvende.

Farvehandler

Kemi frigives til luften, så snart låget tages af bøtten med maling. Gravide medarbejdere kan arbejde med toning af de produkter, som også må anvendes af gravide malersvende.

Skiltemaler

Gravide skiltemalere kan arbejde med produkter, der også er accepteret til brug for gravide bygningsmalere. Det er dog vigtigt at få en konkret vurdering af de konkrete produkter og procedurer i firmaet.

Foliearbejde vil som hovedregel kunne lade sig gøre med god planlægning, mens arbejde med serigrafi ofte er problematisk.

Gravidrapport til malerfaget

Maling med kodenummer 00-1 er det mindst belastede af kemi. Dog kan maling med kodenummer 00-1 også indeholde opløsningsmidler, så få altid vurderet jeres produkter i en såkaldt ”gravidrapport”.

ARBEJDSMILJØHUSET vil inden for 2 – 3 hverdage foretage en vurdering af de produkter, som virksomheden anvender. Vi udarbejder en liste over de produkter, som den gravide hhv. kan bruge uden begrænsninger, med begrænsninger, og som den gravide ikke må bruge.

En rapport med vurdering af op til 30 produkter koster 5.600 kr. + moms.

Tilkøb af vurdering af op til yderligere 20 flere produkter koster 1.100 kr. + moms.

  • Gravid maler

En gravid malersvend skal hurtigst muligt oplyse sin arbejdsgiver om graviditeten. Dermed kan der laves en såkaldt ”gravidrapport” over de produkter, som malersvenden kan arbejde med.

For medlemmer af Danske Malermestre er gravidrapporter betalt via medlemskabet.

Kemisk APV

Fra 1. juli 2019 skal virksomheden ikke længere lave en skriftlig arbejdspladsbrugsanvisning, selv om der er farlig kemi på arbejdspladsen. I stedet skal virksomheden sætte øget fokus på den kemiske risikovurdering og sikre, at de medarbejdere, der arbejder med farlig kemi, får en effektiv oplæring og instruktion.

Dette gøres ved at lave en kemisk APV, hvor man vurderer:

1. Risikoen ved produkterne
2. Om farlige produkter kan erstattes af mindre farlige (substitution)
3. Hvilke sikkerhedsforanstaltninger (herunder personlige værnemidler), der er er nødvendige for sikker anvendelse af produktet.

Vurderingen kan resultere i en handlingsplan for de forhold, der skal ændres på.

Ud over den kemiske APV, skal virksomhedens ledelse selvfølgelig fortsat sikre, at de ansatte er oplært og instrueret i korrekt brug af de kemiske produkter, samt at der føres tilsyn med dette.

  • Kemisk APV

ARBEJDSMILJØHUSET har lavet to skemaer som tilsammen kan bruges ved udarbejdelse af kemisk APV.

Det ene er en liste til produktregistrering, som man kan bruge til at vurdere farligheden af produkterne med.

Det andet er et skema, som beskriver, hvordan produkterne skal håndteres i virksomheden.

Processen skal gennemføres, når man tager nye produkter i brug i virksomheden, dog minimum hvert 3. år.

  • Vi har den faglige viden

ARBEJDSMILJØHUSETS konsulenter har ekspertviden om kemi og farlige produkter.

Vi bidrager med faglig viden, hvis der opstår tvivlsspørgsmål med sikkerhedsdatablade og kemisk APV.

Vi er helhedsorienterede i vores arbejde; og det kemiske arbejdsmiljø bliver vurderet under hensyn til øvrige arbejdsforhold, arbejdsstillinger og ventilation m.m.

Produktvurdering & substitution

For at sammenligne to produkter og finde det mindst farlige, kan man se på følgende:

• Farepiktogrammer
• H-sætninger
• MAL-koden
• Indholdsstoffer
• Grænseværdier

Hvor farligt er produktet? Hvordan er det farligt (indånding, hudkontakt mv)?

Brug sikkerhedsdatabladet til at finde oplysninger om MAL-koden, grænseværdier, pH, kræftfremkaldende, allergifremkaldende, organiske opløsningsmidler m.fl.

Tallet før stregen i MAL-koden fortæller, hvor farligt produktet er at indånde. Tallet efter stregen i MAL-koden fortæller, hvor farligt produktet er ved hudkontakt. Det produkt, der har de laveste tal i MAL-koden, er det mindst farlige.

Skimmelsvamp

Angreb af skimmelsvamp i en bygning kan give anledning til indeklimaproblemer og andre gener. Skimmelsvampe (mug) er mikroorganismer der findes overalt. I naturen fungerer de som nedbrydere af organisk materiale, og skimmelsvamp findes på organisk materiale samt i luften som sporer.

Skimmelsvampe er normalt ikke akut skadelige, og der er normalt ingen risiko ved i en kortere periode at færdes i en bygning med skimmelvækst. Skimmelsvampe kan dog give mærkbare gener hos særligt følsomme personer samt hos børn og voksne, der i forvejen har astma, høfeber – eller allergi eller ved afrensning og håndtering af angrebne materialer.

Tegn på skimmelsvamp

Det lugter muggent (kælderlugt).

Vandskader som fugtpletter på vægge, paneler, tæpper og tapet. Er vandskaden nogle uger gammel kan skimmelsvampen vokse frem, hvis der er de rigtige vækstbetingelser. Ved en kortvarig vandskade, hvor vandet fjernes inden for nogle dage, når skimmelsvampen sjældent at vokse frem.

Skimmel- og mugsvampe ses ofte som grønne, sorte, brune eller hvide plamager. Angrebene er flade og har ofte en lodden overflade.

Forekomst af skimmelsvamp i bygninger kan have mange forskellige årsager. Dels kan det være konstruktionsmæssige problemer i form af forkerte eller dårlige materialer, dels kan problemerne skyldes fugtskader.

Skimmelsvampe findes og bestemmes på forskellige måder. Da der altid er skimmelsvampe til stede i vores miljø, kan man ikke forvente at have en bygning, helt uden svampes-porer. Men man bør sikre sig, at der ikke er vækst i bygningen og at niveauet af skimmel, enten er under eller lig med tilsvarende niveau for udendørs luft. Skimmelsvampe-analyser bygger derfor primært på opgørelse af mængden af skimmelsvamp på overflader eller i luft.

Undersøgelser for skimmel til konkurrencedygtige priser

ARBEJDSMILJØHUSET tilbyder i samarbejde med et analyselaboratorium nem og billig håndtering og vurdering af biologiske angreb på bygningsmaterialer.