Med et sundt og sikkert fysisk arbejdsmiljø forebygger I skader og andre sygdomme, der skyldes et dårligt fysisk arbejdsmiljø.

Hvis de fysiske forhold ændrer sig på arbejdspladsen, eller hvis der kommer nye opgaver, er det vigtigt, at der bliver taget stilling til, om det har indflydelse på det fysiske arbejdsmiljø.

ARBEJDSMILJØHUSET yder rådgivning om bl.a. støj, indeklima, ventilation og indretning af sprøjteværksted

Indeklima

Øg medarbejdernes trivsel og effektivitet med et sundt indeklima.

Mange opholder sig det meste af arbejdsdagen indendørs, og undersøgelser viser, at der er en direkte sammenhæng mellem gener fra indeklimaet og vores effektivitet. Så det kan godt betale sig at investere i et godt indeklima.

Få hjælp af ARBEJDSMILJØHUSET. Vi kan kortlægge indeklimaet i for eksempel kontorer, skoler og daginstitutioner.

 • Det hjælper vi med
 • Måler temperatur, luftfugtighed og CO2
 • Udredning af skimmelsvamp o. lign.
 • Rådgiver om løsninger til indeklima

Støj

Høreskader kan opstå selv efter kort tids udsættelse for kraftig støj. Mange med høreskader får også tinnitus (susen og lyde for ørerne).

Arbejdsskadestyrelsen får omkring 2.500 anmeldelser som høresygdomme om året; og omkring 40 procent af alle ansatte er generet af støj.

Vær opmærksom på, at støj også kan forårsage stress.

Støj kan give problemer i for eksempel:

 • Storrumskontorer
 • Daginstitutioner og skoler
 • Maskiner på værksteder og produktion
 • Maskiner på byggepladser

Tag ARBEJDSMILJØHUSET med på råd, hvis I har problemer med støj.

 • Høreværn

Ved støjbelastning over grænseværdien på 85 dB(A) skal man anvende høreværn.

Almindelig snak har typisk 50 – 60 dB(A)

Høreværn er en midlertidig løsning, og målet er i stedet at få dæmpet årsagen til støjen.

Ventilation

Ventilation er en stor investering for virksomheden. Derfor er det vigtigt at få det fulde udbytte af investeringen.

Ventilationen må naturligvis ikke give anledning til træk, kulde og støjgener.

Med ARBEJDSMILJØHUSETS rådgivning allerede i projekteringsfasen, er I sikre på, at ventilationen lever op til kravene i arbejdsmiljøloven og samtidigt dækker jeres behov.

ATEX-APV

ATEX er en forkortelse af ATmosphère ÉXplosive, dvs. eksplosive atmosfærer, og er den officielle betegnelse for eksplosionsfare.

Eksplosive atmosfærer kan opstå i rum og områder, hvor der er letantændelige væsker, væsketåger, gasser eller støv, der kan antændes og skabe en eksplosion.

Mange virksomheder med værksteder og produktion bliver først opmærksomme på eksplosionsfaren og ATEX-direktivet, når Arbejdstilsynet giver et rådgivningspåbud.

Eksplosionsfare kan opstå i bl.a.:

 • Sprøjteværksteder
 • Snedker-/tømrerværksteder
 • Bagerier
 • Industri- og lagerhaller

Forebyg eksplosionsfare og ulykker med en ATEX-APV. ARBEJDSMILJØHUSET kan hjælpe jeres virksomhed med at komme på forkant med sikkerheden.

Indretning af sprøjteværksted

På arbejdspladser med fare fra eksplosiv atmosfære skal der altid udarbejdes en særlig APV (arbejdspladsvurdering).

Den skal indeholde en kortlægning og vurdering af risici forbundet med arbejdet.

Med APV’en ser man særligt på:

 • Sandsynligheden for eksplosiv atmosfære
 • Antændelseskilder
 • Anlæg, stoffer og processer
 • Konsekvenser og omfang ved en ulykke

OBS: APV’en skal ajourføres senest en gang hvert tredje år. Samt ved ændringer i arbejdet, i arbejdsmetoder og -processer, ved ulykker eller væsentlige uheld.

Det er både arbejdspladsens indretning, maskiner, de anvendte stoffer og arbejdsprocesser, som skal vurderes for risici forbundet med ATEX.

Derudover skal områder med eksplosionsfare inddeles i zoner.

Det er væsentligt for medarbejderne, at de

 • Har et indgående kendskab til alle virksomhedens installationer
 • Er uddannede til at færdes i eksplosionsfarlige områder

I kortlægningen og vurderingen af risici for eksplosion skal der være mindst én person med kompetence på eksplosionssikringsområdet. Desuden inddrages ansatte og sikkerhedsorganisationen

 • Bedre indretning af produktivitet
Vi hjælper med at indrette værkstedet og arbejdspladsen, så I undgår eksplosionsfare.

Et godt indrettet værksted med gode effektive arbejdsgange giver yderligere fordele af et godt produktions-flow.

Åndemiddelluftmåling

Trykluftanlæg er normalt kun velfungerende, hvis de jævnligt bliver efterset, kontrolleret, vedligeholdt og rengjort. Leverandørens anvisninger herom skal følges. Arbejdsgiveren skal sørge for, at anlægget jævnligt bliver efterset af en sagkyndig på området.

ARBEJDSMILJØHUSET tilbyder vejledende kontrol af luftkvaliteten fra kompressoranlæg, der benyttes som åndemiddelluft. Vi foretager kontrolmåling på en hel række målepunkter og laver en visuel gennemgang og vurdering af hele trykluftanlægget. Efter besøget udfærdiges detaljeret rapport.