Arbejdsmiljølovens regler gælder ikke kun arbejde på permanente arbejdssteder, fx værksted, lager, kontor og butik.

Sikkerhed, sundhed og samarbejde på byggepladserne har særlige regler, der er vigtige at kende for bygge- og anlægsvirksomheder.

Her på siden har vi samlet emner med særligt fokus på byggepladsen.

Arbejdsmiljøkoordinering

ARBEJDSMILJØHUSET’s konsulenter råder over kompetencerne og har indgående erfaring med opgaven som arbejdsmiljøkoordinator på små/mellemstore og store byggepladser.

Opgaven som arbejdsmiljøkoordinator indebærer løbende revision af plan for sikkerhed og sundhed (PSS), ugentlige sikkerhedsrunderinger på byggepladsen med efterfølgende afrapportering samt ledelse og referat af sikkerhedsmøder hver anden uge.

Vores tilbud for den samlede lovpligtige ydelse beregnes altid med en fast pris pr. uge eller pr. måned. Herudover kan tilkøbes ekstra ydelser i form af fx opstartsmøder, udarbejdelse af uheldsrapporter, særlige projektgennemgangsmøder, Tool Box møder m.m.

Herudover tilbyder vi også at udarbejde Plan for sikkerhed og sundhed – PSS.

Plan for sikkerhed og sundhed – PSS

Bygherre har ansvaret for, at der udarbejdelses PSS, hvis dette kræves i henhold til Bekendtgørelse om bygherrens pligter – dvs. at der i udførelsesfasen vil være mindst to virksomheder, der tilsammen beskæftiger over 10 personer på samme tid på byggepladsen, eller hvor der udføres arbejde med særlige risici.

Formålet med byggepladsens PSS er at sikre, at alle på byggepladsen har et godt og sikkert arbejdsmiljø. Planen kan samtidigt været et godt styringsredskab for byggeledelsen og for de beskæftigede på byggepladsen.

Vær på forkant og tag ARBEJDSMILJØHUSET med på råd ved udarbejdelse af PSS allerede i projekteringsfasen for herigennem at forebygge uhensigtsmæssige og farefulde situationer. Eller overlad det til os at udarbejde planen.

Farlige stoffer i byggeriet

Ved håndtering af byggematerialer kan man risikere at støde på en række farlige stoffer, der kan udgøre en risiko for den enkelte håndværkers sundhed. Selv om stofferne ikke længere må anvendes, kan de ved bearbejdning af diverse overflader frigives, og derved blive farlige.  Ved arbejde med farlige stoffer vil der typisk være krav om afgrænsning af arbejdsområdet, særlig kemisk APV, brug af særlige personlige værnemidler og evt. mere dokumentation. Det er bygherres pligt at undersøge, om der er farlige stoffer i forbindelse med en given byggesag.

Udover den sundhedsskadelige risiko, er der også risiko for forurening af miljøet ved forkert håndtering af materialer, som indeholder farlige stoffer. Kommunerne stiller derfor store krav til, hvorledes byggeaffald skal anmeldes, saneres og bortskaffes.

Eksempler på farlige stoffer

Tungmetaller, bl.a. bly findes i fx maling. Det er primært bly, der er lavet regler for (bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer bilag 1), og ved risiko for udsættelse for blyforbindelser, er der krav om blodprøvekontrol.

Ved udsættelse for tungmetaller er der risiko for forgiftning og udvikling af kræft.

PCB har været anvendt i bl.a. fugemasser og maling frem til 1977, hvor det blev forbudt. Stoffet kan vandre ud i andre materialer, og kan derfor findes i overflader, hvor det ikke har været brugt oprindeligt. PCB kan optages ved indånding af PCB-holdigt støv og kan desuden optages ved hudkontakt. PCB er mistænkt for at være hormonforstyrrende og kræftfremkaldende.

Asbest kan fx findes i tage og beklædningsplader af eternit, rørisolering og fliseklæb. Reglerne for arbejde med asbest er beskrevet i ”bekendtgørelse om arbejde med asbest”. Det er bl.a. beskrevet at asbestholdige materialer (herunder tagplader) må ikke genanvendes, det er ikke tilladt at højtryksspule asbestholdige materialer og der er krav om særlig uddannelse ved indvendig nedrivning af asbestholdige overflader. Asbestfibre kan optages ved indånding, og kan bl.a. forårsage asbestose og lungehindekræft.

Det er ikke altid, at det er kortlagt, hvilke stoffer, der findes i støv på byggepladsen. Beton indeholder fx kvarts, som også er på kræftlisten. Man bør derfor altid anvende åndedrætsværn ved støvende arbejde.

Miljø-analyser

ARBEJDSMILJØHUSET kan hjælpe med at få kortlagt evt. farlige stoffer ved renoverings- og nedrivningsprojekter. Vi gennemgår byggepladsen og udtager det nødvendige antal prøver til analyse. Vi arbejder sammen med et analyselaboratorium, der udnytter den nyeste teknologi på området. Høj analysekvalitet, et effektivt produktionsapparat og konkurrencedygtige priser, er vigtige parametre for bygherre. Vi kan tilbyde ”hele pakken”: Udtagning af analyseprøver og udarbejdelse af analyserapport samt rådgivning om værnemidler og andre foranstaltninger i forhold til arbejdsmiljøet. Herudover tager vi også bly-blodprøver i henhold til Arbejdstilsynets krav om måling af bly i blodet. Rekvirer prisliste

Blyblodprøver

Personer, der arbejder med bly, skal efter reglerne have taget en blodprøve inden 14 dage, men vi anbefaler, at prøven tages inden arbejdet startes. Prøven skal undersøges for bly, og Arbejdstilsynet skal orienteres, fx pr. e-mail til at@at.dk, om resultatet samt arbejdsforholdene, fx sted, metode og anvendte værnemidler.

Det er arbejdsgiveren, der skal betale for blodprøvetagning og analyse. Ved arbejder af kortere varighed tages der blodprøve, før arbejdet påbegyndes, og når det er afsluttet. På faste arbejdspladser med blypåvirkning skal der tages blodprøve hver 6. måned.

Arbejdstilsynet kan desuden påbyde kontrol af luftens indhold af blypartikler.

ARBEJDSMILJØHUSET tilbyder at tage blyblodprøver. Prøvetagning kan foretages på vores adresse på Islands Brygge, eller vi kan komme ud i virksomheden eller på byggepladsen, hvis det ønskes. Vi kører primært ud øst for Storebælt, men ved større projekter hvor der skal tages mere end 20 blodprøver på én gang, kommer vi gerne rundt i hele landet. Rekvirer prisliste.