ATEX er en forkortelse af ATmosphère ÉXplosive, dvs. eksplosive atmosfærer.

ATEX er områder, hvor letantændelige væsker, væsketåger, gasser eller støv forekommer i en blanding med ilt, som kan antændes, og skabe en eksplosion. Udover de traditionelle gasser og væsker findes der også eksplosive områder i industrier som korn- og foderstof, tekstilindustrien, sprøjte- og pulvermaling samt industribagerier.

Målet er at reducere områder med ATEX og dermed begrænse og forebygge risikoen for eksplosioner. Det kræver et indgående kendskab til samtlige virksomhedens installationer, samt at man uddanner de medarbejdere, som færdes i de eksplosionsfarlige områder, så de ikke er til fare for sig selv og andre.

Inden der udføres arbejde, hvor der kan opstå fare fra en eksplosiv atmosfære, skal der udarbejdes en APV (arbejdspladsvurdering), der indeholder en kortlægning og vurdering af risici forbundet med arbejdet.

Særligt skal følgende vurderes:

  • Sandsynligheden for, at eksplosiv atmosfære kan forekomme, samt varigheden heraf.
  • Sandsynligheden for, at antændelseskilder, vil være til stede og vil kunne fungere som tændkilde.
  • Anlæggene, de anvendte stoffer, processerne og deres mulige vekselvirkning.
  • De forventede konsekvensers omfang.

Ved vurderingen af nye eller eksisterende anlæg skal der især tages hensyn til følgende driftsbetingelser:

  • Normale driftsvilkår, herunder vedligeholdelsesarbejder.
  • Ibrugtagning og demontering.
  • Driftsforstyrrelser og forudselige funktionsfejl.
  • Fejlanvendelse, som med rimelighed kan forudses.

APV’en skal ajourføres, når der sker ændringer i arbejdet, arbejdsmetoder og arbejdsprocesser mv., som har betydning for virksomhedens arbejdsmiljø, og efter ulykker eller væsentlige uheld på arbejdsstedet, dog senest hvert tredje år.

Såfremt ajourføring af APV’en viser, at der skal foretages yderligere foranstaltninger, skal der udarbejdes en prioriteret handlingsplan for løsningen af problemerne, og der skal udarbejdes en plan for opfølgning.

Når det drejer sig om kortlægning og vurdering af eksplosions-risici, skal det være en eller flere personer med kompetence på eksplosionssikringsområdet, der gennemfører arbejdet, dog med inddragelse af de ansatte og sikkerhedsorganisationen.

Print Friendly, PDF & Email
Share