FARLIGE STOFFER I BYGGERIET

Gennem tiden har man anvendt en del materialer i byggeriet, som har vist sig at give større problemer ved brug, vedligehold og renovering, end man havde forudset.

I forbindelse med bygningsrenovering er bygherre ansvarlig for, at der foretages kortlægning af risikofaktorer i forhold til arbejdsmiljø og det ydre miljø. Bygherrerådgiver skal rådgive bygherren om behovet for forundersøgelser i projekteringsfasen.

Lige nu rettes fokus især mod bly, asbest og PCB, der er omfattet af specielle krav, dels til arbejdsmiljøet og dels til bortskaffelse af affald m.v.

Bly har været brugt i hundreder af år i byggematerialer. Dels som metallisk bly (fx inddækninger), dels som blyforbindelser (fx som pigmenter). Bly blev forbudt at anvende ad flere omgange, fx pigmenter i 2001.

Både blyhvidt og brunrød blymønje blev før i tiden anvendt som pigmenter i stor udstrækning. Arbejde med blyholdige produkter, herunder afrensning af blyholdig maling kan være farligt, fordi bly kan optages i kroppen og medføre helbredsskader.

Personer, der arbejder med bly, skal efter reglerne have taget en blodprøve inden 14 dage, men vi anbefaler, at prøven tages inden arbejdet startes. Prøven skal undersøges for bly, og Arbejdstilsynet skal orienteres om resultatet og arbejdsforholdene, fx sted, metode og anvendte værnemidler.

Blyblodprøve kan tages hos egen læge eller på laboratorium. ARBEJDSMILJØHUSET tilbyder at komme ud på byggepladsen og tage blodprøver, primært på Sjælland. Ved større sager kan vi også lave aftaler i andre områder. Det er arbejdsgiveren, der skal betale for blodprøvetagning og analyse.

Ved arbejder af kortere varighed tages der blodprøve, før arbejdet påbegyndes, og når det er afsluttet. På faste arbejdspladser med blypåvirkning skal der tages blodprøve hver 6. måned. Arbejdstilsynet kan desuden påbyde kontrol af luftens indhold af blypartikler.

Blodprøvekontrol kan også bruges som kontrol/dokumentation af, at de forholdsregler, der er truffet i forbindelse med blyarbejde er tilstrækkelige. Her kan hyppigere intervaller være relevante.

Ved nyansat eller indlejet personale, er det særligt vigtigt med blodprøvekontrol ved opgavens start, idet vedkommende – uden at vide det – kan have været udsat for bly på en tidligere byggeplads, hvorved den nye arbejdsgiver kan ende med at arve ”fortidens synder”. Hvis man benytter sig af underentreprenører til at udføre arbejdet, skal man være opmærksom på, at man i nogle tilfælde vil blive betragtet som ”arbejdsgiver” for underentreprenøren i forhold til arbejdsmiljølovgivningen.

Læs mere i pjecen “Bly i maling”, som du kan downloade her.

Asbest består af naturlige fibre. Det blev forbudt i slutningen af 1980’erne. Indtil da var det udbredt i eternittage og andre beklædninger. Allerede i 1972 blev det forbudt som isolering til rør, beholdere etc.

Fra omkring 1950 til 1976, hvor det blev forbudt, anvendtes PCB som blødgører i fugemasser i byggeriet, fx omkring vinduer og døre, mellem betonelementer og i vådrum. Der findes også eksempler på anvendelse i maling.

Miljøanalyser til konkurrencedygtige priser
ARBEJDSMILJØHUSET tilbyder i samarbejde med et DANAK akkrediteret analyselaboratorium nem og billig håndtering og vurdering af miljøanalyser på bygningsmaterialer (priser fra 495 kr. + moms). Læs mere her.

 

Print Friendly, PDF & Email
Share