>> FORSIDE

Epoxy- og isocyanatarbejde
Begge stoffer findes som vandfortyndbare og ikke-vandfortyndbare. Reglerne for brugen af de to typer er stort set ens.

Produkterne har typisk MAL-kode på 5 efter bindestregen og består ofte af 2 komponenter. Produkterne forekommer som maling, lim, fugeskum mv.

Vælg altid mindre farlige produkter frem for epoxy- eller isocyanatholdige produkter, hvis muligt. Vælg altid vandfortyndbare produkter frem for opløsningsmiddelfortyndbare.

Der skal træffes mindst de sikkerhedsforanstaltninger (fx personlige værnemidler), der fremgår af kodenummerbekendtgørelsen ud fra kodenummeret på det anvendte produkt. Disse foranstaltninger skal bibeholdes, indtil produktet er udhærdet.

Arbejdet skal tilrettelægges således, at hudkontakt undgås.

Andre må ikke opholde sig i nærheden af arbejdet; og arbejdsområdet skal afspærres/afskærmes, og der skal skiltes med advarsel om epoxy- eller isocyanatarbejde.

Sprøjtearbejde med produkterne må som udgangspunkt kun ske i lukkede systemer, sprøjtekabiner eller sprøjtebokse med effektiv ventilation eller under andre meget specifikke forhold.

Personer, der i forvejen lider af astma, eksem eller har andre luftvejs- eller hudlidelser, må ikke arbejde med produkterne.

Alle, der arbejder med produkterne, skal have epoxy/isocyanat certifikat (kaldet epoxyuddannelsen).

Rygning og indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt på arbejdsstedet.

Der skal på arbejdsstedet (helst i arbejdslokalet) være uhindret adgang til håndvask med rindende håndvarmt vand. Herudover skal der være adgang til bruserum med varmt og koldt vand. I tilknytning til bruserummet skal der være særskilte omklædningsrum til dem, som arbejder med produkterne. I disse skal gangtøj og arbejdstøj opbevares adskilt. En såkaldt ”miljøvogn” anbefales ved skiftende arbejdssteder, fx bygge- og anlægsopgaver.

Tilstrækkeligt førstehjælpsudstyr, herunder øjenskylleflaske, skal være tilstede, hvor der arbejdes med produkterne. Ved eksem, åndedrætsbesvær eller lignende skal der søges læge.

Omhyggelig personlig hygiejne skal gennemføres. Fx skal håndvask foretages ved alle pauser i arbejdet. Der skal om nødvendigt også bades. Ved hudkontakt med produkterne, skal der straks renses med egnet rensemiddel og efterfølgende håndvask/bad.

Ved alle vaskefaciliteter skal der være ikke-håndbetjente vandhaner, og der skal være egnede rensemidler, engangshåndklæder, hudcremer mv. tilstede.

Alt affald, herunder engangshåndklæder, skal opbevares i særligt tydeligt mærkede affaldsbeholdere.

Tjekliste til epoxymaling af gulv
(Skal udformes som en tjekliste til brug inden/under arbejdet)

  • Info om produktet: kodenummer (A komponent; B komponent; Brugsklar blanding); udhærdningstid.
  • Uddannelseskrav: Pers. sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater.
  • APV: Der skal udarbejdes en særlig kemisk APV for arbejdet.
  • Anvendelsesbegrænsninger: Unge under 18 år, personer med epoxyallergi og personer med kraftig håndsved må ikke arbejde med produktet.

Forberedelse: Arbejdsområdet afspærres for uvedkommende. Der skiltes med ”epoxy”, og der er ingen adgang for andre håndværkere i området. Evt. afdækning foretages. Man ifører sig værnemidler. Komponent A og B blandes som beskrevet i brugsanvisningen.

Arbejdsprocedure: Malingen påføres med pensel eller rulle. Undgå hudkontakt med produktet.

Oprydning og bortskaffelse af affald: Læg spild, rester, tom emballage, kasseret arbejdstøj og brugte éngangshåndklæder i særlige affaldsbeholdere. Mærk indholdet tydeligt. Beholderen skal være mærket, fx således: ”Epoxyaffald. Pas på! Eksemfare!”. Uafhærdet affald afleveres efter kommunens anvisning.

Personlige værnemidler: Overtræksdragt type 5/6, handsker type 4H, ansigtsskærm og

åndedrætsværn ved MAL-kode 1- eller højere.

Værnemidler aftages, når arbejdsområdet forlades eller i snavsede del af miljøvogn. Overtræksdragt og handsker kasseres, når det tages af.

Personlig hygiejne/velfærdsfaciliteter: Det er ikke tilladt at spise, ryge og drikke under arbejdet og i arbejdsområdet.

Vask hænder ved pauser i arbejdet, før toiletbesøg og før måltider mv. Vask straks spild og stænk af. Hvis der har været hudkontakt andre steder end på hænder og underarme, kan det være nødvendigt at bade.

Der skal være uhindret adgang til håndvask og rindende håndvarmt vand på arbejdsstedet og så vidt muligt i selve arbejdslokalet. Vandhanerne må ikke være håndbetjente. Der skal ligeledes være mild sæbe, engangshåndklæder og håndcreme.

Benyt eventuelt en mobil håndvask.

Nærmeste ikke-håndbetjente håndvask er: XXX

Bruserum findes: XXX

Der er indrettet særligt omklædningsrum, der er adskilt fra andre omklædningsrum, til de personer, der arbejder med epoxyharpikser.
Gangtøj og arbejdstøj skal kunne opbevares hver for sig, i hvert sit skab.

Særligt omklædningsrum findes: XXX

Print Friendly, PDF & Email