>> FORSIDE

Afrensning af tapet og maling
Overflader med gammel maling og tapet kan indeholde forskellige miljøfarlige stoffer, som også kan være sundhedsskadelige. Det kan fx dreje sig om forskellige tungmetaller, herunder bly eller asbest og PCB. Stofferne udgør normalt ingen problemer, så længe overfladerne er intakte. Men når man begynder at afrense gammel maling eller tapet, kan stofferne blive frigivet og udgøre en risiko for den udførende håndværker og det eksterne miljø.

Ved arbejde med farlige stoffer er der bl.a. krav om særlig instruktion, kemisk APV og typisk behov for særlige personlige værnemidler. Ved arbejde med blyforbindelser er der krav om blodprøvekontrol. Se BFA-BA’s vejledninger om bly og PCB og asbest .

Det er bygherres pligt at kortlægge, om der er farlige stoffer i overfladerne, før arbejdet sættes i gang.

Tungmetaller, asbest og PCB optages i kroppen ved indånding af støv, der indeholder stofferne, dog kan PCB også optages gennem huden. Støv på hænderne kan overføres til munden, hvorved fx bly og PCB kan optages.

Hvis man skal afrense overflader, der indeholder farlige stoffer, er det derfor vigtigt at planlægge arbejdet, så der udvikles så lidt støv som muligt, og samtidigt indrette arbejdsområdet, så støvet ikke spredes. Ved støvende arbejde skal der anvendes støvsuger klasse H (”dust extractor”).

Selv om overfladerne ikke har et kendt indhold af farlige stoffer, anbefales det, at man altid arbejder på denne måde.

Eksempler på gode støvsvage metoder ved afrensning af:

Maling Vådslibning.

Brug af malingfjerner eller linolie, der blødgør malingen, så den kan skrabes af i fugtig tilstand.

Tapet Befugtning af tapetet, så det skrabes af i fugtig tilstand.

Væggen påføres tapetklister og dække herefter med tynd plast til næste dag, hvorefter den fugtige tapet kan skrabes af.

Personlige værnemidler
Støvende arbejde: Åndedrætsværn med partikelfilter (P2- eller P3-filter). Ved brug mere end tre timer dagligt, skal det være en turbomaske. Ved frigivelse af farlige stoffer skal der tillige anvendes overtræksdragt, handsker og ansigtsskærm/beskyttelsesbriller. Sidstnævnte kan erstattes af helmaske. Se BFA-BA’s vejledninger om bly og PCB og asbest

Vådt, ikke støvende arbejde med risiko for stænk: fuld hudbeskyttelse, evt. overtræksdragt, handsker og ikke-støvende ansigtsskærm ved risiko for stænk i øjne.

Ergonomi
Find arbejdsredskaber med gode greb. Skift mellem flere forskellige opgaver i løbet af arbejdsdagen. Brug både venstre og højre hånd/arm, så du undgår smerter og nedslidning af hænder, arme og skuldre.

Affaldshåndtering
Hvis afrenset maling eller tapet indeholder miljøfarlige stoffer, skal dette håndteres efter den stedlige kommunes retningslinjer.

Print Friendly, PDF & Email
Share